Лікувальні трави і вагітність

Share on Facebook

 

Виявляється, в корі вер­би міститься та ж са­ма ре­чо­ви­на, що і в таб­лет­ках аспірину, - ацетилсаліцилова кис­ло­та. А мен­тол, з яко­го го­ту­ють валідол, впер­ше от­ри­ма­ли з м`яти.

164

Як ба­чи­те, лікарські рос­ли­ни - гідна аль­тер­на­ти­ва хімічним пре­па­ра­там. Так да­вай­те з`ясуємо, які тра­ви підуть на ко­ристь майбутнім ма­мам.

Брус­ни­ця

Лис­тя цієї лісової яго­ди ви­во­дять з організму зай­ву рідину і до­по­ма­га­ють поз­бу­ти­ся від набряків. Та­кий же ефект да­ють і напої з брусниці і її «ро­дич­ки» жу­рав­ли­ни.

У ве­ли­ких до­зах настій лис­тя брусниці мо­же на­шко­ди­ти майбутній дитині, то­му точ­но ви­ко­нуй­те при­зна­чен­ня лікаря.

Валеріана

Знай­о­ма з ди­тинст­ва «валеріана» - од­не з найпопулярніших заспокійливих засобів. Корінь цієї лісової рос­ли­ни знижує тиск, заспокоює, розслаблює напружені м`язи, допомагає за­сну­ти.

Дов­ше 1,5-2 місяців валеріану пи­ти не вар­то, інакше во­на мо­же вик­ли­ка­ти за­по­ри і го­лов­ний біль. Не за­бу­вай­те і про те, що її не мож­на прий­ма­ти ра­зом зі снодійним.

Ка­лен­ду­ла

Ці яс­кра­во жовті квіти знімають за­па­лен­ня і спазм, бо­рють­ся з мікробами. Ком­прес, змо­че­ний в на­стою ка­лен­ду­ли, по­лег­шить біль при розширенні вен.

Під час вагітності ліки, до скла­ду яких вхо­дить ка­лен­ду­ла, кра­ще не пи­ти, то­му що во­ни мо­жуть зав­час­но вик­ли­ка­ти ско­ро­чен­ня мат­ки. Але кре­ми і ком­пре­си не за­шко­дять ні мамі, ні маляті.

М`ята

Відвар цієї соковитої тра­ви - кра­щий засіб від ну­до­ти. Заваріть в термосі 2 чайні лож­ки м`яти склян­кою кип’ят­ку і дай­те на­пою на­сто­я­ти­ся.

Навіть як­що ви ду­же лю­би­те м`ят­ний чай, на­ма­гай­те­ся не над­то ним за­хоп­лю­ва­ти­ся: для майбутньої ма­ми однієї склян­ки в день цілком до­статньо.

У лікарських рос­лин є пе­ре­ва­ги пе­ред хімічними пре­па­ра­та­ми: во­ни кра­ще за­сво­ю­ють­ся і рідше да­ють усклад­нен­ня; до то­го ж рос­ли­ни містять цілий ком­плекс ко­рис­них ре­чо­вин. На­прик­лад, щоб по­пов­ни­ти організм вітаміном С і зміцнити імунітет, мож­на пи­ти «аскорбінку», а мож­на - відвар шип­ши­ни. Більше користі при­не­се шип­ши­на, ад­же в її пло­дах, крім вітаміну С є і вітаміни гру­пи В.

Ви вже готові приєднатися до шанувальників «природної» ме­ди­ци­ни? Тоді не за­бу­вай­те, що майбутні ма­ми зна­хо­дять­ся у особ­ли­во­му становищі, і, перш ніж при­сту­па­ти до лікування тра­ва­ми, потрібно обов`яз­ко­во по­ра­ди­ти­ся з лікарем.

Пет­руш­ка

Як­що ви чекаєте ди­ти­ну, са­ла­ти зі свіжою пет­руш­кою кра­ще їсти частіше - ця скром­на тра­вич­ка зменшує на­бря­ки. До речі, та­ким же чи­ном діє і насіння кро­пу.

Пет­руш­ку не ре­ко­мен­ду­ють при де­я­ких про­бле­мах з нир­ка­ми.

Пус­тир­ник

Заспокоїти нер­ви, зни­зи­ти тиск, змен­ши­ти сер­це­бит­тя - все це під си­лу пус­тир­ни­ку. Він діє м`яко і чу­до­во підходить майбутнім ма­мам.

Під час вагітності фахівці ра­дять пи­ти відвар пус­тир­ни­ка, а ось спир­то­вих на­сто­я­нок кра­ще уни­ка­ти.

Кмин

Йо­го насіння зменшує на­пру­гу в м`язах мат­ки та ки­шеч­ни­ка, покращує апе­тит і трав­лен­ня, рятує від газів. А ще настій кми­ну до­по­мо­же впо­ра­ти­ся з на­па­да­ми ну­до­ти.

По­ста­рай­те­ся не пе­ре­ви­щу­ва­ти до­зи, які рекомендує ваш лікар.

Муч­ни­ця

Як пра­виль­но за­ва­рю­ва­ти тра­ви?

•1 спосіб. 1-2 па­ке­ти­ка помістити в скля­ний або емальо­ва­ний по­суд і за­ли­ти склян­кою кип’ят­ку. На­кри­ти криш­кою і на­сто­ю­ва­ти 15 хви­лин.

•2 спосіб. 1 сто­ло­ву лож­ку сухої тра­ви (5 г) за­си­па­ти в скля­ну або емальо­ва­ний по­суд і за­ли­ти склян­кою гарячої кип`яченої во­ди.

На­кри­ти криш­кою і нагрівати на киплячій водяній бані 15 хви­лин (той же ефект мож­на от­ри­ма­ти і в пароварці). Цей відвар потрібно процідити і до­ли­ти кип`яче­ною во­дою до 200 мл. Подібний спосіб при­го­ту­ван­ня допомагає от­ри­ма­ти з трав більше ко­рис­них ре­чо­вин.

Це засіб до­по­мо­же впо­ра­ти­ся з та­ки­ми делікатними про­бле­ма­ми, як за­па­лен­ня в се­чо­во­му міхурі (цис­тит) і ка­на­лу, по яко­му се­ча ви­хо­дить назовні (урет­рит). Щоб пра­виль­но при­го­ту­ва­ти відвар, за­лий­те 5 г су­хих листків то­лок­нян­ки хо­лод­ною во­дою, кип`ятіть 15-20 хви­лин і процідити. Цілющий напій мож­на зберігати в про­хо­лод­но­му місці кілька днів.

Нор­ма для майбутніх мам - 1 сто­ло­ва лож­ка відвару 3 ра­зи в день. Цю до­зу кра­ще не збільшувати.

Поп`ємо чай­ку?

Ці ароматні напої до­по­мо­жуть майбутній мамі впо­ра­ти­ся з де­я­ки­ми про­бле­ма­ми.

•Не­ста­ча вітамінів - чай з плодів шип­ши­ни, ягід чорної смо­ро­ди­ни, червоної го­ро­би­ни, брусниці, лис­тя чорниці, м`яти, смо­ро­ди­ни і суниці. Та­кий «вітамінний еліксир» кра­ще пи­ти теп­лим по 1/2 склян­ки 2-3 ра­зи в день про­тя­гом місяця, а потім зро­би­ти пе­ре­рву на 10 днів.

•Підвищений тиск - настій ко­ре­ня валеріани, тра­ви пус­тин­ни­ка і м`яти перцевої.

•Зни­же­ний тиск - чай з плодів гло­ду, шип­ши­ни і тра­ви звіробою.

•За­сту­да - чай з шип­ши­ною і ли­по­вим цвітом, а при бо­лю в горлі - відвар деревію, ро­маш­ки або евкаліпта.

Ці рос­ли­ни ду­же корисні, але майбутнім ма­мам їх кра­ще уни­ка­ти:

Аніс, Базилік, Ма­те­рин­ка (май­о­ран), Жень­шень, Кра­сав­ка, Кро­пи­ва, Ла­ван­да, Меліса, Ялівець, Пиж­ма, По­лин, Со­лод­ка, Тер­моп­сис, Хміль, Шавлія.

Додайте Ваш коментар

Ваше ім'я (псевдонім):
Ваша адреса електронної пошти:
Коментар: