В чому принада роздільного харчування?

Share on Facebook

 
Ми продовжуємо роз­би­ра­ти дієти і сьогодні по­го­во­ри­мо про те, що вже ба­га­то десятиліть займає перші місця в рей­тин­гах популярності - про роздільне хар­чу­ван­ня.

51

У цьо­го ме­то­да безліч шанувальників і послідовників: йо­го до­три­му­ють­ся зірки кіно і те­ле­ба­чен­ня, ма­са лю­дей, охо­чих схуд­ну­ти, і ті, хто піклується про своє здо­ров`я. При­чо­му ме­то­ди­ка вит­ри­ма­ла вип­ро­бу­ван­ня ча­сом, ад­же кілька років то­му во­на відзначила свій ні ба­га­то, ні ма­ло сторічний ювілей!

Ози­ра­ю­чись на­зад

По­ра­ди по роздільному хар­чу­ван­ню де­я­ких продуктів і страв ми зустрічаємо ще у лікарів да­ле­ко­го ми­ну­ло­го як західної та східної медичної традиції.

На­прик­лад, зна­ме­ни­тий Авіценна ка­те­го­рич­но не ре­ко­мен­ду­вав поєднувати жир­ну і со­ло­ну їжу, у чо­му, до речі, лікарі сучасності з ним цілком солідарні. Але ці за­бо­ро­ни, не ду­же численні, зви­чай­но, не сто­су­ва­ли­ся та­ких ре­чо­вин, як білки, жи­ри і ву­г­ле­во­ди, про яких ме­ди­ки в ста­ро­ви­ну і гад­ки не ма­ли.

В кінці XIX століття ме­дич­на на­ука зро­би­ла стри­бок у роз­вит­ку, ба­га­то відкриттів бу­ло зроб­ле­но в області фізіології лю­ди­ни, у то­му числі фізіології трав­лен­ня. Ви­зна­чи­ла­ся роль ос­нов­них компонентів їжі, ви­я­ви­ли, що білки, жи­ри і ву­г­ле­во­ди пе­ре­трав­лю­ють­ся різний час, за до­по­мо­гою різних трав­них соків і надалі за­сво­ю­ють­ся по-різному.

Аме­ри­кансь­кий лікар-на­ту­ро­пат Го­вард Хей по­клав по­ча­ток теорії про роздільне хар­чу­ван­ня, а тро­хи пізніше, на по­чат­ку ХХ століття, йо­го співвітчизник Гер­берт Шел­тон роз­ви­нув теорію і став ак­тив­но за­сто­со­ву­ва­ти її на практиці.

Примітно, що Шел­тон, чиїми кни­га­ми про здо­ро­вий спосіб жит­тя ба­га­то років за­хоп­лю­вав­ся світ, базової медичної освіти не мав! Прав­да, він ак­тив­но вив­чав натуропатію, хіропрактику, Аюр­ве­ду та інші на­прям­ки нетрадиційної ме­ди­ци­ни і навіть ви­пус­тив се­ми­том­ну пра­цю, при­свя­че­ну пра­виль­но­му спо­со­бу жит­тя, фізичним впра­вам, ста­те­во­му ви­хо­ван­ню, теоріям здо­ров`я і хво­ро­би, пра­виль­но­му хар­чу­ван­ню.

Втім, чо­му ди­ву­ва­ти­ся: навіть у на­ше освічене століття оби­ва­тель нерідко прислуховується до різноманітних го­ре-цілителів, пач­ка­ми ску­по­ву­ю­чи їх бро­шу­ри і з ентузіазмом про­во­дя­чи над со­бою сумнівні ек­с­пе­ри­мен­ти.

Гер­берт Шел­тон був, без­умов­но, ха­риз­ма­тич­ною особистістю, мав врод­же­ний дар пе­ре­ко­нан­ня і пи­сав лег­кою, навіть за­хоп­лю­ю­чою мо­вою. Не­дар­ма йо­го кни­га­ми за­чи­ту­ють­ся донині. І, мож­ли­во, сам стиль вик­ла­ду і пе­ре­ко­нан­ня ав­то­ра в правоті своєї ідеї більше при­вер­та­ють до роздільного хар­чу­ван­ня, ніж са­ма ефективність ме­то­ди­ки. У чо­му ж її суть?

Розділяй і во­ло­да­рюй

От­же, ко­жен (хто, зви­чай­но, не ду­же міцно спав на уро­ках анатомії в школі) знає, що у перетравлюванні їжі бе­руть участь декілька фер­мент­них сис­тем.

Фер­мен­ти шлун­ко­во­го і киш­ко­во­го соків, жовчі, со­ку підшлункової за­ло­зи пе­ре­трав­лю­ють різні ком­по­нен­ти їжі: білки, жи­ри, ву­г­ле­во­ди, клітковину. По теорії роздільного хар­чу­ван­ня, як­що в організм над­хо­дить однорідна їжа, ферментні сис­те­ми пра­цю­ють найбільш ефек­тив­но, як­що їжа змішана, то сис­те­ми по­чи­на­ють за­ва­жа­ти од­на одній.

Тут уже ви­ни­ка­ють всякі ги­до­ти: бродіння і гнит­тя в шлун­ку, отруєння організму, по­ру­шен­ня трав­лен­ня і по­даль­шо­го обміну ре­чо­вин.

Щоб цьо­го уник­ну­ти, потрібно до­три­му­ва­ти­ся складної сис­те­ми комбінацій продуктів, по якій не­спри­ят­ли­ви­ми вва­жа­ють­ся наступні комбінації:

•білок - білок: не мож­на вжи­ва­ти два кон­цент­ро­ва­них білкових про­дук­ти ра­зом, на­прик­лад, яй­ця і м`ясо, сир і горіхи;

•білок - жи­ри: олія та мас­ло не поєднуються з м`ясом, яй­ця­ми, си­ром;

•ву­г­ле­во­ди - жи­ри: хліб або кондитерські ви­ро­би - з рос­лин­ним мас­лом, верш­ка­ми, вик­лю­чен­ня ро­бить­ся ли­ше для хліба з мас­лом;

•кис­ло­та - білок: кислі фрук­ти не мож­на вжи­ва­ти з м`ясом, яй­ця­ми;

•цу­кор - крох­маль: ва­рен­ня, джем і цу­кор - з хлібом, кар­топ­лею, об­роб­ле­ни­ми кру­па­ми;

•крох­маль - крох­маль: мож­на їсти тільки один вид вуглеводної їжі в один прий­ом;

•ка­вун, ди­ню і мо­ло­ко вжи­ва­ти окре­мо від будь-яких інших продуктів.

Крім то­го, ба­жа­но яко­мо­га мен­ше піддавати про­дук­ти тепловій обробці, змен­ши­ти вжи­ван­ня за­кис­ля­ю­чих продуктів: м`яса, ри­би, ков­бас, яєць, солодощів, ка­ви і ал­ко­го­лю - і віддавати пе­ре­ва­гу відлужнюючим: фрук­там і ово­чам.

При­хиль­ни­ки роздільного хар­чу­ван­ня переконані: як­що до­три­му­ва­ти­ся всіх пра­вил, то са­мо­по­чут­тя бу­де хо­ро­шим, ва­га - зав­ж­ди в нормі і ба­га­то хво­роб обійдуть вас сто­ро­ною. Але...

Чи так все насправді?

Ко­ли Гер­берт Шел­тон ство­рю­вав свою теорію, він ке­ру­вав­ся у то­му числі й ро­бо­та­ми на­шо­го вче­но­го І.П. Пав­ло­ва. Символічно, що са­ме учень ве­ли­ко­го фізіолога, який пра­цю­вав у то­му ж інституті, але в більш пізній час теорію роздільного хар­чу­ван­ня спрос­ту­вав.

У чис­лен­них дослідах про­фе­сор І. П. Ра­зен­ков пе­ре­кон­ли­во довів, що не роздільне, а са­ме змішане хар­чу­ван­ня - найбільш фізіологічне для лю­ди­ни. Він і йо­го послідовники ви­я­ви­ли, що роздільне вжи­ван­ня білкової, жирової і вуглеводної їжі гальмує активність фер­мент­них сис­тем, а як­що вжи­ва­ти їжу змішану, то поживні ре­чо­ви­ни за­сво­ю­ють­ся на­ба­га­то кра­ще.

Зго­дом вчені ба­гать­ох країн світу підтвердили вис­но­вок російських дослідників, про­те їх наукові ро­бо­ти так і за­ли­ши­ли­ся на­уко­ви­ми: настільки ши­ро­кою популярністю, як кни­ги Шел­то­на і Хея, во­ни не на­бу­ли.

Сьогодні ба­га­то ми знаємо про фізіології трав­лен­ня, і з позиції цих знань мож­на ска­за­ти на­ступ­не:

1. Ніяких процесів гнит­тя або бродіння в шлун­ку бу­ти не мо­же, так як це про­це­си мікробіологічні і для них потрібні певні мікроби, не здатні ви­жи­ти в кис­ло­му вмісті шлун­ка.

2. Пе­ре­трав­лю­ван­ня їжі - це функція шлун­ку, ки­шеч­ни­ка, шлу­нок ли­ше готує їжу до по­даль­шо­го пе­ре­ва­рю­ван­ня. Шел­тон ро­бив особ­ли­вий на­го­лос са­ме на шлун­ко­во­му травленні змішаної і роздільної їжі.

3. На­ша трав­на сис­те­ма здат­на са­ма аналізувати склад їжі вже тоді, ко­ли та по­тра­пи­ла в ро­то­ву по­рож­ни­ну.

Тоб­то ми тільки по­кла­ли шма­то­чок в рот, а організм починає ви­роб­ля­ти відповідні фер­мен­ти, при­чо­му для пе­ре­трав­лю­ван­ня білків, жирів і вуглеводів во­ни ви­роб­ля­ють­ся са­ме в тій пропорції, у якій ці ком­по­нен­ти присутні в даній їжі. До речі, цікавий та­кий при­клад.

Як вже бу­ло ска­за­но, Шел­тон не ре­ко­мен­ду­вав поєднувати білки з жи­ра­ми. Учені до­ве­ли, що білки не тільки не погіршують пе­ре­трав­лю­ван­ня жирів, але і активізують ви­роб­лен­ня підшлунковою за­ло­зою ліпази - фер­мен­ту для їх роз­щеп­лен­ня.

Нарешті, вар­то зга­да­ти, що традиційні кухні народів світу - зраз­ки са­ме змішаного хар­чу­ван­ня.

Візьмемо український борщ або російську со­лян­ку, ки­тайсь­ку лок­ши­ну зі сви­ни­ною або уз­бець­кий плов, знамениті французькі са­ла­ти та італійську піцу, та що там го­во­ри­ти, прак­тич­но в жодній кулінарній традиції роздільного хар­чу­ван­ня не до­три­му­ють­ся.

Як­що вірити теорії Шел­то­на, людст­во дав­но по­вин­но бу­ло при­пи­ни­ти існування че­рез жахливі шлункові за­хво­рю­ван­ня та інші хво­ро­би, пов`язані з по­ру­шен­ням обміну, про­те цьо­го не ста­ло­ся.

Мож­на на­вес­ти ще ба­га­то аргументів про­ти роздільного хар­чу­ван­ня, але, ду­маю, і так яс­но, що теорія не­спро­мож­на і ніякої наукової кри­ти­ки не витримує.

А мені допомагає!

Та­ку фра­зу дійсно час­то мож­на по­чу­ти від шанувальників роздільного хар­чу­ван­ня, які не ба­жа­ють відмовлятися від ньо­го навіть під впли­вом найбільш пе­ре­кон­ли­вих доказів. У чо­му ж спра­ва?

По­чне­мо з ефек­ту пла­це­бо: відносно роздільного хар­чу­ван­ня він ду­же силь­ний. Інформація взя­та з книг Шел­то­на, Хея або їх послідовників дає до­сить по­т­уж­ну уста­нов­ку, особ­ли­во лю­дям, да­ле­ким від по­глиб­ле­но­го знан­ня ме­ди­ци­ни.

Крім то­го, де­я­ким на роздільному харчуванні дійсно вдається схуд­ну­ти: це пов`яза­но з тим, що організм витрачає на­ба­га­то більше енергії на засвоєння однотипної їжі.

І найголовніше: і у Шел­то­на, і у Хея, крім рекомендацій з роздільного хар­чу­ван­ня ми зустрічаємо наступні:

•не хо­ди­ти в ма­га­зин го­лод­ни­ми;

•не їсти після 20 го­дин ве­чо­ра;

•уни­ка­ти рафінованих продуктів і фаст-фу­да;

•їсти яко­мо­га більше свіжих овочів та фруктів;

•вжи­ва­ти натуральні зла­ки, хліб з висівками, нежирні молочні про­дук­ти;

•ско­ро­чу­ва­ти порції ужи­ва­них страв вдвічі;

•їсти повільно, при­слу­ха­ю­чись до по­чут­тя на­си­чен­ня;

•об­ме­жу­ва­ти вжи­ван­ня солі;

•зай­ма­ти­ся спор­том або вит­ра­ча­ти калорії іншим спо­со­бом.

Са­ме ті, хто до­три­му­ють­ся цих рекомендацій, а не тільки прин­ци­пу роздільності, і от­ри­ма­ють мак­си­маль­ний ефект. Але ж всі ці по­ра­ди ми зустрічаємо і тоді, ко­ли мо­ва йде про здо­ро­ве (або раціональне) хар­чу­ван­ня. Як­що їм слідувати, то са­мо­по­чут­тя бу­де хо­ро­шим, навіть як­що у вашій тарілці ре­гу­ляр­но сусідять м`ясо з кар­топ­лею.

На за­вер­шен­ня хотілося б відзначити, що тим, хто вже дотримується роздільного хар­чу­ван­ня, але, про­чи­тав­ши цей матеріал, за­хо­че змінити свій раціон цьо­го ро­би­ти не слід. Спра­ва в то­му, що вже че­рез 6 - 8 місяців роздільного хар­чу­ван­ня організм лю­ди­ни втрачає здатність нор­маль­но пе­ре­трав­лю­ва­ти змішану їжу.

Різке по­вер­нен­ня до зви­чай­но­го раціону у та­ких лю­дей мо­же вик­ли­ка­ти погіршення са­мо­по­чут­тя: болі в животі, по­ру­шен­ня стільця, підвищене га­зо­утво­рен­ня, ну­до­ту й інші неприємні симп­то­ми.

Уник­ну­ти цьо­го мож­на ли­ше в то­му ви­пад­ку, як­що пе­ре­ст­ро­ю­ван­ня хар­чу­ван­ня з роздільного на змішане відбувається по­сту­по­во, і ду­же повільно. Ад­же щоб організм зно­ву прид­бав здатність за­сво­ю­ва­ти змішану їжу, мо­же зна­до­би­ти­ся більше півроку.

Додайте Ваш коментар

Ваше ім'я (псевдонім):
Ваша адреса електронної пошти:
Коментар: