Швидка допомога по-східному

Share on Facebook

 
Ков­ток трав`яно­го чаю, аро­мат ефірної олії, са­мо­ма­саж енер­ге­тич­них то­чок або скла­де­на з пальців муд­ра... Іноді, щоб підбадьоритися, до­сить прос­тих і до­ступ­них засобів.

42

В ритмі су­час­но­го жит­тя ми все частіше змушуємо се­бе, не­зва­жа­ю­чи на не­зду­жан­ня або вто­му, про­дов­жу­ва­ти ру­ха­ти­ся впе­ред - чо­го б нам це не кош­ту­ва­ло.

Але східні лікарі, переконані в то­му, що ду­ша і тіло - неподільне ціле, навіть не­ве­ли­кий за­не­пад сил сприй­ма­ють як три­вож­ний сиг­нал. Він означає, що з на­шою життєвою енергією не все в по­ряд­ку, наші емоції бло­ку­ють її здо­ро­ве протікання всередині.

Щоб не на­ко­пи­чу­ва­ти енергетичні "діри", важ­ли­во на­вчи­ти­ся справ­ля­ти­ся навіть з не­ве­ли­ки­ми падіннями життєвого то­ну­су.

Фіто- або ароматерапія, ци­гун, ма­саж або йо­га... Ми по­про­си­ли шістьох фахівців поділитися з на­ми своїми ре­цеп­та­ми, здат­ни­ми до­по­мог­ти нам про­тя­гом зви­чай­но­го дня у разі за­не­па­ду сил.

Ши­ат­су

Це японсь­ке сло­во бук­валь­но означає "на­тис­кан­ня паль­цем". До-ін, за­сно­ва­ний на тих же прин­ци­пах, дозволяє людині ро­би­ти цей ма­саж самій собі.

Прості й ефективні прий­о­ми до-ін призначені для то­го, щоб швид­ко зня­ти вто­му і на­пру­гу в будь-яких ситуаціях.

Оскільки легені є важ­ли­вим дже­ре­лом енергії, необхідно ма­са­жу­ва­ти точ­ки, які співвідносяться з їх меридіаном. Од­на з них перебуває в середині ту­лу­ба, на рівні шлун­ку.

Інший спосіб підвищити то­нус - впли­ва­ти на ка­нал се­чо­во­го міхура. Заведіть ру­ки за спи­ну і, ви­ди­ха­ю­чи, плав­но і м`яко злег­ка вда­ряй­те ку­ла­ка­ми з двох сторін хреб­та, опус­ка­ю­чись від ло­па­ток вниз, до крижів. Потім пройдіться в зво­рот­но­му на­прям­ку.

Закінчуйте ма­саж в положенні сто­я­чи, коліна тро­хи зігнуті: стря­хуй­те­ся всім тілом про­тя­гом хви­ли­ни, потім роз­с­лаб­те­ся і "повисіть", як маріонетка на ни­точ­ках. Повільно і гли­бо­ко вдихніть і видихніть три-чо­ти­ри ра­зи поспіль.

Аку­пунк­ту­ра

Вплив на визначені біологічно активні точ­ки гол­ка­ми називається аку­пунк­ту­рою (гол­ков­ко­лю­ван­ням). Інший спосіб підвищити життєву енергію - на­тис­нен­ня і ма­саж тих же то­чок (акуп­ре­су­ра).

На кінчику мізинця (на обох ру­ках) зна­хо­дить­ся од­на з то­чок меридіана сер­ця, яка, згідно східної традиції, відповідає за на­шу психоемоційну рівновагу.

Впли­ва­ти на цю точ­ку вар­то у разі сильної вто­ми, зне­мо­ги. Ритмічно на­тис­кай­те на кінчик мізинця з однієї й іншої сто­ро­ни нігтя до тих пір, по­ки не відчуєте по­лег­шен­ня (від 10 до 60 разів).

Для тієї ж ме­ти мож­на по­тер­ти вуш­ну ра­ко­ви­ну: на ній зна­хо­дять­ся проекції всіх органів і тка­нин організму. Цей ма­саж допомагає впо­ра­ти­ся з рап­то­вим і ду­же силь­ним зни­жен­ням сил.

Трав`яний настій

Фітотерапія - од­на з м`яких га­лу­зей ме­ди­ци­ни, що вивчає і використовує цілющі властивості трав, квітів і де­рев. За­зви­чай з рослинної си­ро­ви­ни го­ту­ють відвари, настої, си­ро­пи і баль­за­ми.

Заспокійливою дією володіє хміль, йо­го мож­на ре­ко­мен­ду­ва­ти при безсонні, пов`яза­ним з емоційними пе­ре­жи­ван­ня­ми.

Допомагає ли­мон­ник, з плодів і ко­ри яко­го го­ту­ють відвар (подрібнивши рос­лин­ну си­ро­ви­ну, за­лий­те її во­дою, доведіть до кипіння і кип`ятіть кілька хви­лин).

Спро­буй­те при­го­ту­ва­ти енер­ге­тич­ний напій: взя­ти ко­ри­цю, щіпку ко­ре­ня імбиру, тре­ти­ну струч­ка ванілі і за­ли­ти чаш­кою гарячої во­ди.

Ефірна олія

Екст­рак­ти різних час­тин ефірних рос­лин - квінтесенція життєвої енергії: кож­на мо­ле­ку­ла ефірної олії містить від 50 до 300 важ­ли­вих біохімічних компонентів. Са­ме то­му ароматерапія покращує настрій, тонізує, знімає вто­му.

Найк­ра­щий тонізує олія, со­няч­на по своїй природі, - на­прик­лад, ви­го­тов­ле­на з цит­ру­со­вих. За­пах ефірної олії грейп­фру­та покращує ро­зу­мо­ву діяльність і піднімає настрій.

У грейп­фру­та знай­о­мий з ди­тинст­ва аро­мат, і йо­го мож­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ти навіть на роботі - він бу­де вик­ли­ка­ти позитивні емоції у всіх ото­чу­ю­чих.

Як­що вам по­до­ба­ють­ся аро­ма­ти цит­ру­со­вих, спро­буй­те засіб, ство­ре­ний на основі ефірних олій ли­мо­на, грейп­фру­та і ле­мон­гра­су.

Тим, ко­му важ­ко вста­ва­ти вранці, до­по­мо­же ефірна олія роз­ма­ри­ну. Згідно зі східною ме­ди­ци­ною, роз­ма­рин усуває млявість, пов`яза­ну з бра­ком ян.

Тим, хто втра­тив інтерес до жит­тя че­рез хронічний стрес, ре­ко­мен­ду­ють­ся пачулі. Розігрійте в до­ло­нях кілька кра­пель есенції і нанесіть на тіло ма­саж­ни­ми ру­ха­ми: почніть з ніг, по­ма­са­жуй­те живіт (за го­дин­ни­ко­вою стрілкою), а потім шию від потилиці до пле­чей.

Муд­ра, йо­га пальців

Муд­ри (у перекладі з сан­скри­ту це сло­во означає "друк") яв­ля­ють со­бою символічні жес­ти рук, здатні піднімати на­шу свідомість. Скла­да­ю­чи ру­ки пев­ним чи­ном, ми впливаємо на наш тілесний і емоційний стан.

На­ступ­на муд­ра активізує на­шу енергію і допомагає бо­ро­ти­ся з на­па­да­ми вто­ми: покладіть ве­ли­кий па­лець лівої ру­ки на ніготь се­редньо­го паль­ця; між ни­ми помістіть (нігтем вниз) ве­ли­кий па­лець правої ру­ки.

Три­май­те ру­ки на рівні гру­дей, передпліччя - го­ри­зон­таль­но. Зро­бив­ши близь­ко 20 вдихів-видихів, перекладіть ру­ки так, щоб вий­ш­ло дзер­каль­не відображення цієї муд­ри.

Стійка ци­гун

Один з напрямків прак­ти­ки ци­гун - бойові мис­тец­т­ва. Хо­ча деякі впра­ви більше схожі на лікувальну гімнастику, оскільки ви­ко­нан­ня рухів не вимагає м`язо­вих зу­силь, а ефект не примушує се­бе дов­го че­ка­ти.

Стань­те пря­мо, ру­ки опустіть вздовж тіла, но­ги ши­ро­ко розставлені. Повільно присідайте, аку­рат­но зги­на­ю­чи но­ги в колінах. Три­май­те спи­ну пря­мо, тіло - стро­го по цент­ру, не відхиляйтеся ні впе­ред, ні на­зад.

•На гли­бо­ко­му вди­ху підніміть ру­ки і схрестіть їх пе­ред грудь­ми. Ви­ди­ха­ю­чи, повільно відведіть ліву ру­ку вліво, розігніть вказівний і середній па­лець, реш­ту три­май­те зігнутими в кулаці.

•Поверніть го­ло­ву вліво, так ніби ви цілитесь з лу­ка. Стис­ка­ю­чи пра­ву ру­ку в ку­лак, відведіть йо­го до пра­во­го пле­ча - натягніть тя­ти­ву. Кон­цент­руй­те­ся на диханні і зо­се­редь­те­ся на області ни­рок, щоб сти­му­лю­ва­ти енергію в цій зоні.

•Поверніться у вихідне по­ло­жен­ня: схрестіть ру­ки, розпряміть но­ги, роз­с­лаб­те коліна.

•Ви­ко­най­те впра­ву дев`ять раз, на­тя­гу­ю­чи тя­ти­ву лівою ру­кою, і дев`ять раз - пра­вою.

Додайте Ваш коментар

Ваше ім'я (псевдонім):
Ваша адреса електронної пошти:
Коментар: