Як захистити сім'ю від пестицидів?

Share on Facebook

 

Помідор з глад­кою шкіркою, не по­ру­ше­на черв`яком гру­ша, свіжа по­лу­ни­ця, не тільки влітку, але й цілий рік, - це бла­га цивілізації. Але з ни­ми в на­шу тарілку по­трап­ля­ють і ре­чо­ви­ни, зав­дя­ки яким да­ри при­ро­ди змог­ли ви­рос­ти і дістатися до нас без втрат, тоб­то пес­ти­ци­ди.


415

Сьогодні прак­тич­но всі овочі та фрук­ти, які ми купуємо, вирощені з їх учас­тю. Пес­ти­ци­ди ста­ли для ве­ли­ких сільських гос­по­дарств незамінні в битві про­ти шкідників: ко­мах (інсектициди), грибків (фунгіциди) і бур`янів (гербіциди). Фрук­там і ово­чам ці хімікати до­по­ма­га­ють рос­ти не­до­тор­ка­ни­ми, збе­рег­ти кра­су і дозріти в строк. Але як уник­ну­ти їх впли­ву на наш організм?

Ще в середині 1980-х років вчені за­го­во­ри­ли про шко­ду, яку використовувані в сільському господарстві пес­ти­ци­ди на­но­сять сер­це­во-судинній системі. Сьогодні ба­га­то досліджень до­ве­ли залежність між ви­ко­рис­тан­ням пестицидів і алергією, дисбактеріозом, по­явою но­во­утво­рень, хво­ро­ба­ми крові та ендокринної сис­те­ми.

Найбільшу не­без­пе­ку ці хімікати пред­став­ля­ють для дітей - у се­редньо­му во­ни їдять більше овочів і фруктів, ніж дорослі, а їх печінка ще не­до­статньо ефек­тив­но вміє справ­ля­ти­ся з шкідливими ре­чо­ви­на­ми. Як же се­бе від них убез­пе­чи­ти?

Ви­би­ра­ти біологічно чисті про­дук­ти

Логічно, хо­ча і не найпростіше рішення - ви­ро­щу­ва­ти вро­жай са­мо­му або ж знай­ти виробників, в екологічності методів яких сумнівів не бу­де. Пес­ти­ци­ди ма­ють властивість на­ко­пи­чу­ва­ти­ся в тка­ни­нах на­шо­го організму, про­те дослідження по­ка­зу­ють, що перехід на біологічно чисті про­дук­ти знач­но скорочує залишкові сліди цих хімікатів у на­шо­му організмі вже про­тя­гом місяця.

Всередині і зовні

Зви­чай­но, із за­сте­ре­жен­ня­ми, але про ці закономірності вар­то пам`ята­ти: пес­ти­ци­ди більше на­ко­пи­чу­ють­ся у фрук­тах, ніж в ово­чах і ко­ре­неп­ло­дах, - за ви­нят­ком картоплі.

За змістом пестицидів більшому ри­зи­ку схильні яб­лу­ка, груші, пер­си­ки, нек­та­ри­ни, по­лу­ни­ця, виш­ня, ма­ли­на, ви­но­град, огірок і ка­ба­чок. На­ба­га­то мен­ше ймовірність знай­ти ці ре­чо­ви­ни в ба­на­нах, цит­ру­со­вих, сли­вах, ківі, капусті, помідорах, редисці, бак­ла­жа­нах і аво­ка­до.

Хімікати мо­жуть по­тра­пи­ти в овочі і фрук­ти не тільки на етапі ви­ро­щу­ван­ня, а й пізніше. На­прик­лад, у США, Франції та інших країнах яб­лу­ка пе­ред зберіганням по­кри­ва­ють тон­ким ша­ром вос­ку з до­да­ван­ням фунгіцидів (для за­хис­ту від гриб­ка). Зарубіжні ви­роб­ни­ки та­кож за­ну­рю­ють цитрусові в 0,5-2-відсотковий роз­чин дифенілу, який мо­же вик­ли­ка­ти алергічні реакції.

Самостійно нам цьо­го не ви­зна­чи­ти: Че­рез два-три дні вло­ви­ти за­пах дифенілу прак­тич­но не­мож­ли­во. Зни­зи­ти рівень пес­ти­цид­них слідів в ово­чах і фрук­тах мож­на прос­тим мит­тям: так, при зберіганні про­тя­гом трь­ох-шес­ти днів не­ми­тих томатів руйнується 30% пес­ти­ци­ду бот­ра­на, а в ми­тих - 93%.

Ми­ти і очи­ща­ти

Зви­чай­но, у нас да­ле­ко не зав­ж­ди є можливість по­знай­о­ми­ти­ся з ме­то­да­ми ви­роб­ниц­т­ва по­ста­чаль­ни­ка. У та­ко­му разі не потрібно за­бу­ва­ти ре­тель­но ми­ти овочі й фрук­ти або навіть очи­ща­ти їх від шкірки: ад­же ос­нов­на кількість шкідливих ре­чо­вин осідає на поверхні плодів і накопичується в шкірці.

Дослідження, проведені Міжнародним цент­ром агрономічних досліджень (CIRAD) у 2002 році у В`єтнамі, по­ка­за­ли, що про­ми­ван­ня і за­мо­чу­ван­ня плодів ря­ту­ють їх від 30-50% пестицидів, в той час як сіль і оцет до­по­ма­га­ють нейтралізувати ли­ше бактерії. На­дов­го за­мо­чу­ва­ти не має сен­су, інакше ра­зом із шкідливими ре­чо­ви­на­ми підуть і вітаміни: двох хви­лин у воді (мож­на з до­да­ван­ням щіпки со­ди) бу­де до­статньо.

З ка­пус­ти і са­ла­ту кра­ще зня­ти всі верхні лист­ки: во­ни най­дов­ше пе­ре­бу­ва­ли в контакті з зовнішнім се­ре­до­ви­щем. І шкірку «не­знай­о­мих» фруктів і овочів вар­то очис­ти­ти, не­зва­жа­ю­чи на те що ра­зом з нею до­ве­деть­ся роз­лу­чи­ти­ся і з час­ти­ною вітамінів.

Пам`ята­ти про по­ри ро­ку

На­вряд чи хто ста­не спе­ре­ча­ти­ся з тим, що зимові помідори, огірки або по­лу­ни­ця за своїми сма­ко­ви­ми якос­тя­ми не йдуть ні в яке порівняння з ти­ми, що дозрівають у се­зон. До то­го ж свіжі пло­ди - що називається, тільки що з де­ре­ва або гряд­ки – зви­чай­но, об­роб­ля­ють мен­шою кількістю хімікатів, ніж ті, які за­кла­да­ють­ся на три­ва­ле зберігання або ж ви­ро­щу­ють­ся в пар­ни­ках, за до­по­мо­гою гідропоніки, і по­трап­ля­ють на наші при­лав­ки взим­ку.

Зрозуміло, що останні ви­роб­ля­ють­ся тільки про­ми­с­ло­вим спо­со­бом і розраховані на да­ле­ке транс­пор­ту­ван­ня і три­ва­ле зберігання. То­му, са­мий логічний для нас вибір, як­що ми дбаємо про своє здо­ров`я, - це по можливості є місцеві сезонні овочі та фрук­ти. До то­го ж за­раз для них - са­ме час!

Наші або імпортні?

У нашій країні вміст пестицидів в про­дук­тах хар­чу­ван­ня регулюється нор­ма­ти­ва­ми, де вказані мак­си­маль­но допустимі рівні за­лиш­ко­во­го вмісту діючих хімічних спо­лук. Фер­мер зо­бов`яза­ний повідомити про те, які пес­ти­ци­ди він за­сто­со­ву­вав і в яких до­зах, а та­кож да­ту останньої об­роб­ки.

За за­ко­ном, тільки в цьо­му ви­пад­ку він мо­же от­ри­ма­ти санітарний вис­но­вок, без яко­го не мож­на про­да­ти овочі та фрук­ти. Стан­дар­ти де­я­ких зарубіжних країн більш лояльні. Так у 2009 році тільки в сто­лич­но­му регіоні в 6% імпортних овочів і фруктів бу­ли виявлені пе­ре­ви­щен­ня мак­си­маль­но до­пус­ти­мо­го рівня пестицидів і нітратів.

Що, втім, на­ба­га­то ниж­че, ніж у минулі ро­ки, так як з ба­гать­ма країнами бу­ли укладені ме­мо­ран­ду­ми, за яки­ми імпортери повинні суп­ро­вод­жу­ва­ти свої про­дук­ти ла­бо­ра­тор­ним вис­нов­ком, а та­кож інформацією про пре­па­ра­ти, що за­сто­со­ву­ють­ся для об­роб­ки рос­лин з мо­мен­ту по­сад­ки і до збо­ру вро­жаю. Нам же залишається вірити і їм, і кон­тро­лю­ю­чим ор­га­нам на сло­во.

Додайте Ваш коментар

Ваше ім'я (псевдонім):
Ваша адреса електронної пошти:
Коментар: