Дієта для здорового серця

Share on Facebook

 

При за­хво­рю­ван­нях сер­це­во-судинної сис­те­ми лікувальне хар­чу­ван­ня відіграє істотну роль. В од­но­му ви­пад­ку во­но спря­мо­ва­не на за­без­пе­чен­ня сер­це­во­го м`яза енер­ге­тич­ним і плас­тич­ним матеріалом, в іншому - здат­не на­да­ти про­ти­за­паль­ну дію, в третьо­му - протиалергійну.


серце

При врод­же­них і на­бу­тих ва­дах сер­ця, кардіо- патія, а та­кож при неактивній фазі рев­ма­тиз­му рекомендується кардіотрофічна дієта.

При кардіотрофічній дієті не мен­ше 1/4 білкової по­тре­би задовольняється за ра­ху­нок лег­ко­зас­во­ю­ва­них білків мо­ло­ка і мо­лоч­них продуктів, не мен­ше 1/3 добової по­тре­би в жи­рах - за ра­ху­нок рос­лин­но­го мас­ла, поліненасичених жир­них кис­лот, які по­кра­щу­ють енер­ге­ти­ку сер­це­вих ско­ро­чень і за­без­пе­чу­ють організм ди­ти­ни вітамінами А і D.

Необхідно уни­ка­ти вклю­ча­ти в ме­ню ве­ли­ку кількість продуктів, що містять ба­га­то клітковини: во­на посилює про­це­си бродіння в ки­шеч­ни­ку і сприяє йо­го здут­тю, що погіршує ро­бо­ту сер­ця.

Раціон ди­ти­ни, що зна­хо­дить­ся на кардіотрофічній дієті, по­ви­нен містити підвищену кількість калію, кальцію, магнію, мар­ган­цю. Для цьо­го в ме­ню необхідно вклю­ча­ти свіжі і сухі фрук­ти (яб­лу­ка, чор­нос­лив, ку­ра­гу), овочі, фруктові й овочеві відвари і настої, молочні про­дук­ти, пе­че­ну кар­топ­лю, гре­ча­ну і пер­ло­ву каші, ка­шу з вівсяних пластівців «Гер­ку­лес».

Щоб об­ме­жи­ти над­ход­жен­ня в організм со­лей натрію, дитині не рекомендується да­ва­ти осе­ле­дець, со­ло­ну ри­бу, ікру, рибні кон­сер­ви, ма­ри­на­ди, солоні огірки.

Кількість рідини не обмежується, але во­на не по­вин­на пе­ре­ви­щу­ва­ти фізіологічної по­тре­би.

У зв`яз­ку з тим, що при ва­дах сер­ця мо­же спостерігатися пе­ре­пов­нен­ня кров`ю органів черевної по­рож­ни­ни, що порушує функцію трав­лен­ня, го­ду­ва­ти хво­рих потрібно частіше, кра­ще 6 разів на день, щоб на прий­ом при­па­дав мен­ший об`єм їжі.

Слід вик­лю­чи­ти або об­ме­жи­ти вжи­ван­ня продуктів, що вик­ли­ка­ють здут­тя ки­шеч­ни­ка (го­рох, ква­со­лю, бо­би, білокачанну ка­пус­ту, редь­ку, час­ник, ріпчасту ци­бу­лю, хо­лод­не мо­ло­ко, газовані напої), а та­кож продуктів, що збуд­жу­ють цент­раль­ну нер­во­ву і сер­це­во-су­дин­ну сис­те­ми (шо­ко­лад, ка­као , ка­ву, міцний чай, прянощі, рибні, курячі та міцні м`ясні бульй­о­ни), не рекомендується вжи­ва­ти ков­ба­су, со­сис­ки, м`ясні кон­сер­ви, шин­ку, а та­кож ви­ро­би із здоб­но­го тіста, тістечка, млинці.

У ме­ню кардіотрофічної дієти вклю­ча­ють:

• Ши­ро­кий набір мо­лоч­них продуктів (теп­ле мо­ло­ко, кефір, кис­ле мо­ло­ко, сир, не­гост­рий сир) і стра­ви з них (сирні запіканки, пу­дин­ги, сир­ни­ки, ва­ре­ни­ки і т.д.).

• Стра­ви з відвареного м`яса (нежирні сор­ти яло­ви­чи­ни або сви­ни­ни, те­ля­ти­ни, м`ясо кро­ли­ка, кур­ча­та, печінка), їх та­кож після відварювання мож­на злег­ка об­с­ма­жи­ти або за­пек­ти. Та­ким же чи­ном го­ту­ють і рибні стра­ви.

• Овочі (бу­ряк, морк­ва, цвітна ка­пус­та) мож­на по­туш­ку­ва­ти або по­да­ти у вигляді пю­ре.

• Свіжі огірки, помідори, лис­то­вий са­лат, зе­ле­ну ци­бу­лю, кріп, пет­руш­ку кра­ще вжи­ва­ти в си­ро­му вигляді в са­ла­тах, за­прав­ле­них рос­лин­ним мас­лом.

• Кар­топ­лю мож­на відварювати або запікати.

• З круп (гречаної, вівсяної, ячної) мож­на го­ту­ва­ти каші, комбіновані стра­ви з си­ром, м`ясом, ово­ча­ми. За­прав­ля­ти круп`яні стра­ви слід тільки верш­ко­вим мас­лом.

• Яй­ця ви­ко­рис­то­ву­ють в ос­нов­но­му для при­го­ту­ван­ня страв, до скла­ду яких во­ни вхо­дять відповідно до ре­цеп­ту­ри.

• Перші стра­ви го­ту­ють, як пра­ви­ло, вегета- ріанські, зрідка мож­на зва­ри­ти їх на міцному бульйоні з те­ля­ти­ни або при­го­ту­ва­ти фрук­то­вий суп.

• В якості напоїв ви­ко­рис­то­ву­ють ка­ву-су­ро­гат з мо­ло­ком, неміцний чай, відвар шип­ши­ни, ком­по­ти із су­ше­них фруктів, пе­ре­важ­но з чор­нос­ли­ву, ку­ра­ги або род­зи­нок, киселі, фруктові і ягідні со­ки (обмежується ви­но­град­ний).

• Хліб пропонується дитині пше­нич­ний, зрідка - житній, з кон­ди­терсь­ких виробів - пе­чи­во, бу­лоч­ки, су­ха­ри­ки, хрусткі несолоні хлібці.

• Зрідка мож­на да­ти пас­ти­лу, фрук­то­ву ка­ра­мель, мар­ме­лад, ва­рен­ня, мед. Ко­жен день тре­ба да­ва­ти свіжі фрук­ти, яго­ди.

Хар­чу­ван­ня дітей при за­паль­них та інфекційно-алергічних за­па­лен­нях сер­ця (міокардити, що роз­ви­ну­ли­ся в результаті вірусних і бактеріальних інфекцій, гострої період активної фа­зи рев­ма­тиз­му) по­вин­не ма­ти про­ти­за­паль­ну, протиалергічну і од­но­час­но кардіотрофічну дію.

Та­ка про­ти­за­паль­на дієта є варіантом кар- діотрофічної.

Її про­ти­за­паль­на дія досягається за ра­ху­нок змен­шен­ня в раціоні вуглеводів, го­лов­ним чи­ном в результаті ско­ро­чен­ня кількості солодощів та хлібобулочних виробів, об­ме­жен­ня кухонної солі і страв, що містять збуджуючі ре­чо­ви­ни.

На відміну від кардіотрофічної дієти м`ясні та рибні стра­ви після відварювання не підлягають навіть лег­ко­му об­с­ма­жу­ван­ню, їх кра­ще го­ту­ва­ти на па­ру.

• Яй­ця мож­на да­ва­ти дитині у вигляді па­ро­во­го ом­ле­ту.

• Не рекомендується ви­ко­рис­то­ву­ва­ти в харчува- нні мо­ло­ко в на­ту­раль­но­му вигляді, сирні запіканки, сир.

• Овочі (морк­ва, бу­ряк, цвітна ка­пус­та) го­ту­ють­ся у вигляді пю­ре.

• Перші стра­ви го­ту­ють тільки на ово­че­вих відва- рах, круп`яні су­пи про­ти­ра­ють. У ме­ню не слід вклю­ча­ти молочні су­пи, фрук­ти та яго­ди з гру­бою клітковиною.

• З хлібобулочних виробів дитині мож­на за­про­по­ну­ва­ти несолоні дріжджові бу­лоч­ки, випечені з пше­нич­но­го бо­рош­на, або дієтичний білий не­со­ло­ний хліб. До­бо­ва йо­го кількість складає 50-100г.

• На ніч добре да­ва­ти дитині тро­хи відвару шип­ши­ни. Крім рідких страв, вклю­че­них у ме­ню, да­ва­ти дитині рідину до­дат­ко­во не слід.

• Стра­ви підсолюють в го­то­во­му вигляді з ура­ху­ван­ням то­го, що до­пус­ти­ма кількість кухонної солі має ста­но­ви­ти не більше 1 / 3 вікової фізіологічної нор­ми. Щоб поліпшити смак несолоної їжі, мож­на до­да­ва­ти в стра­ви зе­лень кро­пу, пет­руш­ки, се­ле­ри. Мож­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ти лав­ро­вий лист, кмин, то­мат­ну пас­ту, гвоз­ди­ку, ко­ри­цю, ванілін.

У зв`яз­ку з тим, що при недостатності кровообігу порушується обмін ре­чо­вин із зсу­вом йо­го в кис­лу сто­ро­ну, важ­ли­во, щоб дієтичне хар­чу­ван­ня спри­я­ло нормалізації обмінних процесів.

Потрібно на­ма­га­ти­ся ре­гу­лю­ва­ти вод­но-сольо­вий ре­жим, вклю­ча­ю­чи в ме­ню про­дук­ти лужної спрямованості (овочі, мо­ло­ко, яй­ця рис, тріску, хліб гру­бо­го по­мо­лу і т.д.)

Як і при кардіотрофічній дієті, в раціон не слід вклю­ча­ти про­дук­ти, що збуд­жу­ють нер­во­ву і сер­це­во-су­дин­ну сис­те­ми, а та­кож вик­ли­ка­ють здут­тя ки­шеч­ни­ка.

При вираженій недостатності кровообігу до­во­дить­ся ра­ху­ва­ти­ся з тим, що про­цес трав­лен­ня є на­ван­та­жен­ням для ослаб­ле­но­го сер­ця. Щоб це на­ван­та­жен­ня бу­ла мінімальним, доцільно го­ду­ва­ти ди­ти­ну час­то (до 7 разів на до­бу), не­ве­ли­ки­ми порціями, розподіляючи їжу рівномірно про­тя­гом дня. Шлу­нок при та­ко­му годуванні не бу­де пе­ре­пов­ню­ва­ти­ся і усклад­ню­ва­ти ро­бо­ту сер­ця.

При тяжкій серцевій недостатності до­во­дить­ся вда­ва­ти­ся до спеціальних роз­ван­та­жу­валь­них дієт, в які вклю­ча­ють про­дук­ти, багаті со­ля­ми калію і бідні натрієм. За­леж­но від ста­ну хворої ди­ти­ни роз­ван­та­жу­валь­ну дієту призначає лікар. Найчастіше при цьо­му захворюванні призначається калієва дієта, що викликає підвищення сечовиділення.

Ве­ли­ке зна­чен­ня дієтичного хар­чу­ван­ня в комплексі заходів при лікуванні су­дин­них дистоній.

Як­що у ди­ти­ни ви­яв­ле­но підвищення мак­си­маль­но­го артеріального тис­ку, з раціону повинні бу­ти виключені всі про­дук­ти, що збуд­жу­ють нер­во­ву і сер­це­во-су­дин­ну сис­те­ми (міцний чай, ка­ва, ка­као, шо­ко­лад, концентровані м`ясні, рибні та грибні бульй­о­ни, копченості, прянощі, при­пра­ви). Доцільно вклю­ча­ти більше мо­лоч­них, ово­че­вих і фрук­то­вих страв.

Як­що ж у ди­ти­ни відзначається підвищення мак­си­маль­но­го і мінімального артеріального тис­ку, в йо­го раціоні, крім то­го, необхідно об­ме­жи­ти до 2-3г кількість кухонної солі, тро­хи змен­ши­ти вміст верш­ко­во­го мас­ла, відповідно збільшивши част­ку рос­лин­но­го.

При зниженні артеріального тис­ку лікувальне хар­чу­ван­ня ди­ти­ни мо­же бу­ти організоване відповідно до кардіотрофічної дієти. З неї тільки немає необхідності вик­лю­ча­ти екстрактивні ре­чо­ви­ни і прянощі.

Це означає, що перші стра­ви доцільно го­ту­ва­ти на м`яс­них, риб­них та ку­ря­чих бульй­о­нах, як за­кус­ку мож­на да­ти дитині шма­то­чок нежирної шин­ки, ікру. З напоїв рекомендується міцний чай, ка­ва, ка­као.

Добавьтe Ваш комментарий

Ваше имя (псевдоним):
Ваш адрес почты:
Комментарий: